Pablo Software Solutions
 
Podstawowym celem prowadzonych badań naukowych i prac badawczych oraz rozwojowych Instytutu jest opracowanie nowych oraz rozwój i unowocześnienie istniejących metod projektowania, konstruowania i badania maszyn elektrycznych. Wyniki tych prac są wykorzystywane przy projektowaniu i konstruowaniu nowych serii i odmian maszyn o najwyższych parametrach technicznych i eksploatacyjnych dorównujących, a niejednokrotnie przewyższających parametry czołowych firm europejskich i światowych.
Zadania badawcze Instytutu są zgodne z jego misją i wpisują się tematycznie w szereg programów krajowych oraz programów europejskich. Dotyczy to m.in.:

- wszelkich działań zgodnych z wytycznymi
Państw Unii Europejskiej, które to zobowiązały się do wykonania planu redukcji emisji, nazwanego "20-20-20". Plan ten przewiduje w 2020 roku, m.in:
    - zwiększenie efektywności energetycznej o 20%,
    - udział energetyki odnawialnej w wysokości 20%.


- prądnic z magnesami trwałymi do odnawialnych i rozproszonych źródeł energii w związku z: Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko - działanie 10.1: "Wysokosprawne wytwarzanie energii", - działanie 10.4: "Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych", programem priorytetowym, 8.1: "Nowoczesne technologie generacji, przetwarzania i przechowywania energii" oraz w obszarze VIII: "Energia i jej zasoby" Krajowego Programu Ramowego i osią priorytetową 10 Programu Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku,

- energooszczędnych i wysokosprawnych silników elektrycznych do napędu lokomotyw, trakcji metra, silników z magnesami trwałymi do napędu pojazdów elektrycznych w związku z osią priorytetową nr 7 (Transport przyjazny środowisku), POIiŚ - dz.7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych. Pojazdy z napędem elektrycznym, jako całość, wchodzą w zakres zaawansowanych technologii, wiążących się z obszarem IX "Infrastruktura transportowa" Krajowego Programu Ramowego,

- silników elektrycznych dedykowanych do specjalnych zastosowa
ń (np. elektromobilność, lotnictwo, przemysł obrabiarkowy, przemysł stoczniowy, obronność kraju itp.); prace nad takimi silnikami są prowadzone w związku z osią priorytetową nr 1 (badanie i rozwój nowoczesnych technologii) POIG oraz prace te są zgodne z wytycznymi Programu INNOTECH i HIGHTECH,

- silników przeciwwybuchowych dla górnictwa oraz pompowni gazu i ropy naftowej w związku z dzia-łaniami mającymi na celu zapewnienie bezpiecze
ństwa energetycznego - oś priorytetu 10 POIiŚ.

Biuro konstrukcyjne KOMEL realizuje projekty w oparciu o autorskie algorytmy i programy oblicze-niowe KOMEL. Większość projektów opracowuje się z zastosowaniem zaawansowanych Metod Elementów Sko
ńczonych 2D i 3D zarówno przy obliczeniach obwodów elektromagnetycznych jak         i konstrukcji mechanicznej maszyn. Natomiast dokumentacje konstrukcyjne opracowywane są           w  INVENTOR 3D w systemie sieciowym VOLTA.

W Dziale Obliczeniowo-Konstrukcyjnym prowadzonych jest szereg prac naukowych i rozwojowych dotyczące głównie:
- prądnic z magnesami trwałymi do odnawialnych źródeł energii (elektrowni wiatrowych, wodnych, agregatów spalinowych itp.),
- energooszczędnych silników z magnesami trwałymi do napędu pojazdów elektrycznych (samochodów, wózków autobusów i innych),
- energooszczędnych silników elektrycznych do napędu lokomotyw oraz trakcji metra,
- silników przeciwwybuchowych dla górnictwa oraz pompowni gazu i ropy naftowej,
- silników elektrycznych dedykowanych do specjalnych zastosowań (np. lotnictwo, przemysł obrabiarkowy, przemysł stoczniowy, obronność kraju itp.),
- i wiele innych.
Dział Projektów
Copyright (c) 2011 by Komel All Rights reserved
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec