Pablo Software Solutions
 
Badania i Rozwój
1. Diagnostyka stanu izolacji głównej
Starzenie się i zużycie układu izolacji maszyn elektrycznych następuje w wyniku działa
ń:
- czasu i zmian temperatury,
- sił mechanicznych i drga
ń,
- wilgotności, zapylenia i gazów aktywnych w otoczeniu,
- pola elektrycznego,
- zdarze
ń losowych jak np. zalanie wodą.
Śledzenie procesu zużycia izolacji i ocena jej aktualnego stanu  pozwala  na  podejmowanie  decyzji o konieczności remontu (lub tylko suszenie) uzwojenia przed wystąpieniem awarii. Ze wzgledu na złuożoną naturę procesu starzenia sie izolacji, do jej prawidłowej oceny konieczne jest przeprowadzenie szeregu wymienionych niżej prób. Stosowany w praktyce przemysłowej pomiar stanu izolacji induktorem o napieciu niższym od napiecia znamionowego maszyny badanej i okre-ślenie wskaźnika R60/R15. jest zdecydowanie niewystarczajace.
Dla postawienia prawidłowej diagnozy konieczne jest:
- określenie rezystancji układu izolacji przy napięciu znamionowym,
- analiza przebiegu odbudowy napięcia po zwarciu układu izolacyjnego,
- analiza przebiegu prądu upływu,
- określenie wskaźnika R60/R15.
Oferowany sposób oceny układu izolacji sprawdzono w trakcie bada
ń wielu maszyn elektrycznych (silniki indukcyjne wysokiego napięcia, generatory synchroniczne, maszyny prądu stałego), spełnia on wymagania normy PN-E-04700:1998 "Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenerge-tycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych" oraz pozwala uniknąć próby napieciowej uzwojenia, która często bywa próbą niszczącą.  

2. Diagnostyka izolacji zwojowej
Analiza awarii układów izolacyjnych wskazuje, że w wiekszości przypadków, uszkodzenia izolacji rozpoczynają się od osłabienia izolacji zwojowej (przetarcie, przebicie). Postępujące uszkodzenie izolacji zwojowej powoduje miejscowe przegrzanie i w konsekwencji także degradację izolacji głównej, co prowadzi do doziemienia lub zwarcia międzyfazowego.
Proponowany sposób badania izolacji zwojowej metodą przerywania prądu stałego posiada następujące warunki wykonania próby:
- przerywany jest prąd stały - kilka procent prądu znamionowego badanej maszyny (np.: 5%), jest zatem bezpieczny dla układu izolacyjnego, a jego wartość można nastawiać zawsze te samą,
- dostęp do wyprowadze
ń uzwojenia każdej fazy.
Różnice w częstotliwości już 5 % i zmiana kształtu obwiedni dla faz uzwojenia A, B, C świadczy        o pogorszeniu się izolacji zwojowej badanego uzwojenia.
Niewielki prąd, który należy wymusić (5 % In) i przerwać jest wystarczający do wzbudzenia oscylacji w badanym obwodzie, a równocześnie nie wzbudza napięcia, które narażałoby izolacje na przebicie. Jest ono także bezpieczne dla wykonania pomiarów
.

3. Diagnostyka stanu klatek wirników
Laboratorium Maszyn Elektrycznych proponuje przeprowadzenie bada
ń diagnostycznych stanu klatek wirników, bezpośrednio na stanowisku pracy silnika bez konieczności demontażu wirnika. Stosowana przez nas metoda, bazująca na analizie prądu pobieranego przez silnik podczas rozruchu, pozwala na określenie stanu klatki pod kątem występowania pęknięć prętów, uszkodzeń pierścieni zwierających itp.
Dzięki informacjom uzyskanym w ten sposób, można oszacować ilość uszkodzonych prętów w klatce wirnika i określić dopuszczalny czas bezpiecznej eksploatacji silnika.4. Diagnostyka drganiowa węzłów łożyskowych i sztywności konstrukcji
Laboratorium Maszyn Elektrycznych proponuje przeprowadzenie bada
ń diagnostycznych mających na celu ocenę stanu technicznego węzłów łożyskowych.
Badania realizujemy przeprowadzając pomiary wartości skutecznej prędkości draga
ń oraz analizy częstotliwościowe drgań.
Badania mogą być prowadzone na maszynach ustawionych w miejscu ich normalnej eksploatacji, co umożliwia także ocenę sztywności konstrukcji łoża, do którego maszyna jest przytwierdzona.


5. Badania stanowiskowe maszyn elektrycznych

Cztery stanowiska badawcze laboratorium  umożliwiają przeprowadzanie bada
ń:
- silników trójfazowych asynchronicznych o mocy do 150 kW w tym silników specjalnych,
- silników jednofazowych,
- silników synchronicznych,
- silników komutatorowych w tym silników uniwersalnych,
- maszyn prądu stałego o mocy do 100kW,
- transformatorów, dławików i cewek przeznaczonych do wyrobu elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
-  narzędzi przenośnych z napędem elektrycznym,
- przecinarek do tusz mięsnych,
- silników specjalnych do napędów urządzeń lotniczych,
- oferujemy również magnesowanie magnesów trwałych oraz regenerację silników z magnesami trwałymi.


6. Badania termowizyjne
Termografia, zwana potocznie termowizją opiera się na detekcji i rejestracji promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty, których temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego i przekształceniu tego promieniowania na światło widzialne. Otrzymany obraz termalny jest odwzorowaniem pola temperaturowego na powierzchni badanego obiektu. Jest to możliwe dzięki temu, że moc promieniowania ciał jest zależna od ich własności promiennych.
Badania takie możemy wykonywać za pomocą kamer termowizyjnych. Współczesna termowizja umożliwia cyfrową rejestrację rozkładu temperatur badanego obiektu. Tak powstała "mapa temperatur" jest następnie interpretowana graficznie - każdej temperaturze przypisywany jest inny kolor, dzięki czemu w wizjerze widziany jest termiczny obraz obiektu. Ponieważ zapisywane dane w praktyce są mapą temperatur obiektu, ten sam obiekt, w zależności od przyjętej skali barw oraz jej relacji do skali temperatur może wyglądać różnie. System termowizyjny jest, więc rodzajem niezwykłego termometru, który pozwala mierzyć temperaturę na odległość w wielu miejscach jednocześnie. Diagnostyka termograficzna to efektywna i nieinwazyjna metoda diagnostyczna oparta o pomiary termowizyjne, gdzie za pomocą kamery uzyskuje się obraz pola temperaturowego badanego obiektu oraz zdalny pomiar temperatury z rozdzielczością w zależności od rodzaju przetwornika, w jaki wyposażono kamerę. Obecny standard to 0,1 °C. Podstawową zaletą tej metody jest fakt, że pomiary dokonywane są podczas normalnej pracy.

Oferta
Copyright (c) 2011 by Komel All Rights reserved
Napięcie indukowane na zaciskach uzwojenia o dobrej izolacji zwojowej
Napięcie indukowane na zaciskach uzwojenia o złej izolacji zwojowej
Uszkodzona bieżnia łożyska
Stanowisko badawcze
Stanowisko badawcze
Uszkodzona klatka wirnika
Silnik elektryczny
Silnik widziany okiem kamery termowizyjnej
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec