Pablo Software Solutions
 
Badania i Rozwój
1. Hala badawcza
Wyposażona w cztery stanowiska badawcze, które umożliwiają przeprowadzanie bada
ń:
- silników trójfazowych asynchronicznych o mocy do 150kW w tym silników specjalnych,
- silników jednofazowych,
- silników synchronicznych,
- silników komutatorowych w tym silników uniwersalnych,
- maszyn prądu stałego o mocy do 100kW,
- transformatorów, dławików i cewek przeznaczonych do wyrobu elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- narzędzi przenośnych z napędem elektrycznym,
- przecinarek do tusz mięsnych,
- silników specjalnych do napędów urządze
ń lotniczych.  

2. Maszynownia
W maszynowni zainstalowano:
- trójmaszynowy zespół prądu stałego o łącznej mocy zasilania P1 = 250kW,
- dwa dwumaszynowe zespoły zasilające prądu stałego o nastepujących parametrach:
a) - P1 = 250kW, U = (26 - 440V),
b) - prądnica galwaniczna U = (0 - 30V) Imax = 500A,
- generator synchroniczny o mocy P1 = 400kW i częstotliwości sinusoidalnego napięcia na zaciskach wyjściowych f = (1 - 60Hz) napędzany silnikiem prądu stałego,
- trzy regulatory indukcyjne o mocach S16RJ2 = 1MVA, SRJ1 = 147kVA, SRJ2 = 118 kVA,
- transformator o mocy S = 315 kVA i przekładni napięciowej 500/1000.

3. System zasilania laboratorium i stanowisk badawczych
Laboratorium jest zasilane z sieci o napięciu 6kV poprzez transformator o mocy Sn = 1MVA              i napieciu 6kV/0.4kV. Na zaciski strony wtórnej transformatora zasilającego podłączono regulatory indukcyjne, silniki napędowe zespołów maszynowych oraz obwody wejściowe przekształtników energoelektronicznych.

4. Prowadzenie bada
ń
Sterowanie pracą źródeł zasilania oraz konfigurację układów zasilania, wykonuje się wykorzystując system sterowania cyfrowego, który tworzą: programowalny sterownik cyfrowy, sieć komputerowego sterowania pracą sterownika oraz oprogramowania narzędziowe sterownika i wizualizacyjne - interfejs użytkownika. Stanowiska badawcze zostały wyposażone w komputery PC połączone ze sterownikiem cyfrowym. Prowadzący badania za pośrednictwem oprogramowania wizualizacyjnego załącza zasilanie poszczególnych obwodów układu badawczego i zadaje parametry zasilania. System sterowania komputerowego umożliwia wybór automatycznego lub ręcznego trybu pracy wybranego obwodu zasilania, w razie wystąpienia awarii system generuje alarmy i powoduje automatyczne wyłączenie zasilania stanowiska badawczego.

5. Sposób wykorzystania możliwości badawczych Laboratorium
W laboratorium są prowadzone eksperymenty badawcze, których celem jest np.:
- rozpoznanie zjawisk towarzyszących niesinusoidalnemu zasilaniu silników indukcyjnych,
- badanie nowych, energooszczędnych konstrukcji maszyn elektrycznych,
- opracowywanie nowych metod bada
ń laboratoryjnych,
- opracowywanie nowych metod bada
ń diagnostycznych i określanie parametrów kryterialnych w celu oceny stanu technicznego eksploatowanych maszyn.

6. Aparatura badawczo-pomiarowa
Do prowadzenia bada
ń maszyn pod obciążeniem służą m.in. hamownice maszynowe zainstalowane na stanowiskach badawczych. W zależności od potrzeb i warunków przeprowadzania prób istnieje możliwość wykorzystywania do obciążeń maszyn pomocniczych, które sprzęga się z maszynami badanymi na płytach montażowych. Obecnie w realizacji pomiarów wykorzystuje się przede wszystkim cyfrowe analizatory mocy firm NGI-LEM i HIOKI wyposażone w zestawy boczników i prze-tworników pomiarowych. Ważnym elementem wyposażenia pomiarowego w laboratorium są wirtualne przyrządy pomiarowe, posiadające funkcje rejestratorów i analizatorów sygnałów pomiarowych oraz wysokiej klasy oscyloskopy cyfrowe oraz cyfrowe analizatory drgań i hałasu. Podczas niektórych eksperymentów badawczych są wykorzystywane unikalne już analogowe przyrządy pomiarowe takie jak np. woltomierze elektrostatyczne czy przyrządy cieplikowe. Laboratorium poszerzyło swoje możliwości badawcze w zakresie pomiarów temperatury. Termografia zwana potocznie termowizją opiera się na detekcji i rejestracji promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty, których temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego i przekształceniu tego promieniowania na światło widzialne. Otrzymany obraz termalny jest odwzorowaniem pola temperaturowego na powierzchni badanego obiektu. System termowizyjny jest, rodzajem niezwykłego termometru, który pozwala mierzyć temperaturę na odległość w wielu miejscach jednocześnie. Diagnostyka termograficzna to efektywna i nieinwazyjna metoda diagnostyczna oparta o pomiary termowizyjne, gdzie za pomocą kamery uzyskuje sie obraz pola temperaturowego badanego obiektu oraz zdalny pomiar temperatury z rozdzielczością do 0,1°C. Podstawową zaletą tej metody jest fakt, że pomiary dokonywane są podczas normalnej pracy urządzeń, bez potrzeby ingerencji czy odłączenia kontrolowanych urządzeń.

7. Badania diagnostyczne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych przeprowadza badania diagnostyczne maszyn elektrycznych zainstalowanych w miejscu ich normalnej eksploatacji. Posiadana aparatura badawczo-pomiarowa oraz wieloletnie doświadczenie załogi Laboratorium w prowadzeniu tego typu prac umożliwia realizację bada
ń m.in. z zakresu:
- bada
ń diagnostycznych stanu klatek wirników, bezpośrednio na stanowisku pracy silnika bez konieczności demontażu wirnika,
- bada
ń eksploatacyjnych silników napędu głównego kolei linowych,
- bada
ń diagnostycznych stanu izolacji uzwojen maszyn wysokonapieciowych (6kV) zgodnie z normą PN-E-04700:1998,
- bada
ń okresowych silników maszyn wyciągowych w kopalniach węgla kamiennego, badań drgań      i hałasu napędów przemysłowych itp.
Pomimo nowych wymaga
ń, jakie dyktuje współczesny rynek usług technicznych załoga naszego Laboratorium nadal jest wierna starym zasadom:
1- rzetelne prowadzenie bada
ń,
2- zachowanie poufności uzyskanych wyników,
3- terminowości realizacji zlece
ń.

8. Inne formy działalności Laboratorium
Prace prowadzone w Instytucie nad maszynami wzbudzanymi magnesami trwałymi doprowadziły do powstania wysokosprawnej prądnicy synchronicznej wzbudzanej magnesami trwałymi, która dzięki swoim właściwościom może być wykorzystywana w zespołach prądotwórczych małych siłowni wiatrowych.
Pracownicy Laboratorium stworzyli koncepcje, a następnie modele funkcjonalne małych siłowni wiatrowych. Przykładem takiej siłowni wiatrowej jest Jachtowa Siłownia Wiatrowa JSW-750, której produkcje seryjną podął  się z powodzeniem Zakład Wdrożeniowy.
O nas
Copyright (c) 2011 by Komel All Rights reserved
Widok ogólny hali badawczej
Maszynownia laboratorium
Stanowisko pomiarowe
Pomiary kamerą termowizyjną
Badania maszyny wyciągowej
Badania napędu kolei linowej
Uszkodzona klatka wirnika
Elektrownia jachtowa typu JSW-750
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec