Pablo Software Solutions
Rada Instytutu jest organem stanowiącym, inicjującym i doradczym KOMEL-u w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawie rozwoju kadry naukowej i badawczo - technicznej. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się kilka razy w roku. Uchwały Rady są przekazy­wane Dyrektorowi w celu ich realizacji.

Rada istnieje w Instytucie od drugiej połowy lat siedemdziesiątych. Do 1991 r.członkowie Rady, wywodzący się z wyższych uczelni technicznych, instytutów naukowych i dużych fabryk maszyn elektrycznych, byli powoływani przez Ministra Przemysłu. W kolejnych 4-letnich kadencjach Radzie przewodniczyli: prof. Władysław Kołek z Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Władysław Latek z Po-litechniki Warszawskiej, prof. Tadeusz Koter z Politechniki Łódzkiej, prof. Tadeusz Glinka z KOMEL-u oraz prof. Barbara Kulesz z Politechniki Śląskiej.

Przewodniczącym pierwszej z wyboru Rady był prof. Władysław Paszek z Politechniki Śląskiej. Aktualnie Radzie Instytutu przewodniczy dr inż. Artur Polak (KOMEL).

Członkowie Rady, będący pracownikami KOMEL-u są wybierani przez pracowników Instytutu, natomiast członkowie spoza Instytutu powoływani są przez Prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Obecnie działa Rada Instytutu wybrana w 2019 roku. Liczy ona 9 członków, w jej skład wchodzi trzech pracowników Instytutu oraz sześciu członków spoza Instytutu.

Istotne sprawy którymi zajmowała się Rada to:
- uczestniczyła (poprzez swoich przedstawicieli w Komisji Konkursowej na stanowisko dyrek­tora Instytutu,
- opiniowała kandydata na dyrektora Instytutu,
- opiniowała kandydatów na funkcje kierownicze w Instytucie,
- uchwaliła kryteria okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników nauko­wych
i naukowo - technicznych i przeprowadzała tę ocenę,
- opiniowała plany tematyczne i finansowe, prac naukowo - badawczych i badawczo - wdroże­nio­wych,
- zatwierdzała roczne sprawozdania z realizacji prac naukowo - badawczych i badawczo - rozwo­jowych.

Pierwsze spotkanie Rady Instytutu nowej kadencji odbyło się w dniu 18 grudnia 2019r.

OBECNI CZŁONKOWIE RADY INSTYTUTU:

dr inż. Bartłomiej Będkowski, KOMEL
dr inż. Jerzy Buchacz, ZPBE Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o.
dr inż. Jacek Dziura, Trafta Sp. z o.o.
dr inż. Henryk Kołodziej (Z-ca Przewodniczącego), ENEL-PC Sp. z o.o.
dr inż. Bartłomiej Kras, Impact Clean Power Technology S.A.
dr inż. Artur Polak (Przewodniczący), KOMEL
mgr inż. Jędrzej Dąbrowski, Ele-DriveCo Sp. z o.o.
mgr inż. Jerzy Suchoszek, DFME DAMEL S.A.
inż. Leszek Brymora, KOMEL

mgr Mariusz Czechowicz, KOMEL (Sekretarz)

----------------------------------------------------
INFORMACJE O POSIEDZENIACH RADY INSTYTUTU

Niniejszym informuję iż kolejne posiedzenie Rady Instytutu odbyło się w dniu 13 lipca 2022r.

Posiedzenie Rady odbyło się w formie elektronicznej.

MATERIAŁY (PROTOKOŁY, UCHWAŁY) Z POSIEDZEŃ INSTYTUTU

- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 13.07.2022r.: protokół, uchwały,
- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 29.06.2022r.: protokół, uchwały,
- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 30.03.2022r.: protokół, uchwały,
- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 15.03.2022r.: protokół, uchwała
- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 16.02.2022r.: protokół, uchwała1, uchwała2
- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 13.12.2021r.: protokół, uchwała1, uchwała2
- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 23.07.2021r.: protokół, uchwały,
- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 14.07.2021r.: protokół, uchwały,
- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 16.04.2021r.: protokół, uchwały,
- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 31.03.2021r.: protokół, uchwały,
- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 26.02.2021r.: protokół, uchwały,
- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 15.12.2020r.: protokół, uchwały,
- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 14.09.2020r.: protokół, uchwała,
- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 27.03.2020r.: protokół, uchwały,
- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 03.03.2020r.: protokół, uchwała,
- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 21.02.2020r.: protokół, uchwała,
- elektroniczne posiedzenie Rady Instytutu w dniu 23.12.2019r.: protokół, uchwała,

- posiedzenie Rady Instytutu w dniu 11.12.2019r. (Sosnowiec): protokół, uchwały,
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
Rada Instytutu
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec