Pablo Software Solutions
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO),

obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, iż na podstawie art. 13. RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, zwany dalej Instytut KOMEL z siedzibą w: 40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 188.

2. W Instytucie KOMEL wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
- pod numerem telefonu: 606-308-827,
- pocztą elektroniczną: iodo@komel.lukasiewicz.gov.pl

3. Instytut KOMEL przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań administratora m.in na podstawie przepisów prawa, ustawy o służbie cywilnej oraz stosowanych przepisów wykonawczych, realizacji umów, Kodeksu Pracy, a także przekazywania informacji o:
- oferowanych przez Instytut KOMEL usługach i wyrobach,
- realizowanych przez Instytut KOMEL projektach, badaniach i inicjatywach,
- planowanym uczestnictwie w targach, wystawach oraz prezentacjach,
- organizowanych przez Instytut KOMEL konferencjach, szkoleniach i warsztatach,
- publikacjach naukowych, patentach i wdrożeniach,
- przebiegu zatrudnienia, rekrutacji.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut KOMEL przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez Instytut KOMEL Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
-  dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji
   niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Instytut KOMEL.
-  sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
-  usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których
   Instytut KOMEL przetwarza dane osobowe, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
-  ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
-  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w
   których Instytut KOMEL posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Instytut KOMEL Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, ani przetwarzaniu zautomatyzowanemu.
RODO - OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec